Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/9/0/3/baadforeningentrekanten.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/0/3/baadforeningentrekanten.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php:6078) in /customers/9/0/3/baadforeningentrekanten.dk/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 595 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/9/0/3/baadforeningentrekanten.dk/httpd.www/wp-includes/functions.php:6078) in /customers/9/0/3/baadforeningentrekanten.dk/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 603 Vedtægter | Bådforeningen Trekanten

Vedtægter

Vedtægter
for
Bådforeningen
Trekanten
STIFTET 28. MAJ 1916

   

§ 1

Foreningens navn er “BÅDFORENINGEN TREKANTEN”, og dens hjemsted er
Thomas Koppels Alle 19 2450 København SV.  – Københavns Kommune.
Foreningens stander er hvid med FΔT trykt i blåt.

§ 2

Foreningens formål er:

at varetage sejl- og motorbådssport,

at varetage jagt og lystfiskeri,

at fremskaffe bedst mulige havne- og pladsforhold.

§ 3

Intet medlem af Bådforeningen TREKANTEN kan gøres ansvarlig for foreningens gæld med mere end det indbetalte indskud (begrænset hæftelse).

§ 4

Som aktivt eller passivt medlem kan klubben optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som junior kan enhver i alderen 8-17 år optages. Optagelse kræver samtykke fra forældre/værge. Ved overgang til aktivt medlemsskab betaler juniorer 1/2 indskud.

Enhver, der ønsker optagelse i foreningen, skal henvende sig til bestyrelsen herom og udfylde en optagelsesblanket. Ansøgerens navn og adresse skal offentliggøres i klubbens opslagsskab i en måned. Modtager bestyrelsen skriftlig indsigelse mod optagelsen fra et medlem, afgør bestyrelsen om optagelse kan finde sted.

Ingen kan opnå medlemskab af foreningen så længe de har et økonomisk mellemværende med andre bådklubber, i form af restancer med kontingent eller afgifter som Bropladsleje, pladsleje og skurafgift.

Medlemskab af foreningen er personligt, men kan også omfatte både skipper og samlever på samme medlemsnummer i form af et par – medlemskab, med én stemme pr. medlemsnummer ved afstemning.

Nye aktive medlemmer uden duelighedsbevis skal inden 2 år efter optagelsen forevise et sådant.

§ 5

Ved optagelse i foreningen betales indskud og kontingent.

Foreningens indskud og kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

Medejere af et fartøj kan betale indskud og aktiv kontingent i lighed med det ejeren af fartøjet betaler til klubben, jf. dog § 4.

Har en båd flere ejere, skal der udpeges en økonomisk ansvarlig overfor foreningen.

Kontingent og husafgifter m.m. betales forud for et år ad gangen senest 1. marts.

Broleje og vinterpladsafgift betales forud for et år ad gangen senest 1. september.

Overskrider et medlem fristen for indbetaling af kontingent og pladsafgifter, uden at bestyrelsen har bevilget henstand, slettes vedkommende af medlemslisten og skal, for atter at blive optaget, betale restancen og – i overensstemmelse med § 4 – på ny søge om optagelse og betale indskud.

Overskrider et medlem fristen for indbetaling af broleje, fortabes retten til broplads.

Et medlem, der er fyldt 65 år, og som de nærmeste forudgående 25 år har været medlem af klubben uden afbrydelse, har ret til frikontingent, når vedkommende skriftligt over for bestyrelsen fremsætter anmodning herom.

§ 6

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

I tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

Tyveri, hærværk eller vold medfører øjeblikkelig eksklusion.

Alle klager skal ske skriftligt til bestyrelsen.

 

§ 7

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker skriftligt og med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal, med skriftlig motivering, være formanden i hænde senest 1. februar.

Indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i klubhuset.

Alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, har stemmeret, jf. dog § 4.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Juniorer og passive kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen og har ret til at deltage i debatten.

§ 8

Adgang til generalforsamlingen kræver forevisning af gyldigt medlemskort (kvittering).

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Ordinær generalforsamling:

Valg af dirigent

 1. Valg af stemmetællere
 2. Protokol
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsgodkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent m.v.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg

valg lige årstal:

 1. Valg af formand
 2. Valg af næstformand
 3. Valg af pladsformand
 4. Valg af broformand
 5. Valg af sekretær
 6. Valg af festudvalgsformand
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter

valg ulige årstal:

 1. Valg af kasserer
 2. Valg af næstformand
 3. Valg af pladsformand
 4. Valg af broformand
 5. Valg af sekretær
 6. Valg af festudvalgsformand
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Valg af 2 revisorsuppleanter

Valg af udvalg (for 1 år)

Valg af 2 medlemmer til broudvalget.

 1. Valg af 2 medlemmer til pladsudvalget
 2. Valg af 2 medlemmer til festudvalget

10. Eventuelt

Såfremt en eller flere medlemmer af bestyrelsen får forfald, kan bestyrelsen kræve at der afholdes valg af nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for dem der er udtrådt, umiddelbart, som et punkt på dagsordenen.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af de stemmeberettigede skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen, med oplysning om emnet, er fremsat over for bestyrelsen.

Om indkaldelse og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i § 7. De stemmeberettigede medlemmer, der har begæret ekstraordinær generalforsamling, har mødepligt.

§ 10

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 25 % af de stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. Dirigenten kan afsættes hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, ved en generalforsamling, stemmer herfor.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 6, § 15 og § 16.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftlig hvis bare et stemmeberettiget medlem forlanger det.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages.

Protokollen underskrives af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny bringes frem på samme generalforsamling.

§ 11

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. De af bestyrelsen på lovlig møde vedtagne beslutninger, og i henhold hertil foretagne handlinger, forpligter foreningen.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer, i alt 7 medlemmer. Formand og kasserer vælges for to år ad gangen, efter de regler, som er vedtaget i henhold til § 8.

Broudvalget består af to medlemmer samt broformanden der leder udvalget.

Pladsudvalget består af to medlemmer samt pladsformanden der leder udvalget.

Festudvalget består af 2 medlemmer samt festudvalgsformanden der leder udvalget.

Genvalg kan finde sted.

Ved indtræden ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen/udvalgene sig selv.

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens pladsmand.

Bestyrelsesmedlemmernes og revisorernes arbejde for Bådforeningen er ulønnet. Til dækning af de udgifter der opstår i forbindelse med dette arbejde, kan de enkelte medlemmer disponere over et beløb på maksimalt det, der svarer til et års medlemskontingent. Dersom der opstår behov for yderligere dækning, f.eks. ekstraordinær kørsel eller stor mødeaktivitet, kan der bevilges dækning af udgifterne, dog under ansvar for generalforsamlingen.

§ 12

Bestyrelsen afholder 1. bestyrelsesmøde senest 1 måned efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan tildele et bestyrelsesmedlem et nyt bestyrelseshverv (bortset fra hvervene som formand og kasserer), hvis 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.

Hvervet som formand og kasserer kan ikke forenes med andet bestyrelseshverv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer – deriblandt formanden eller næstformanden – er til stede, jf. dog § 6 stk. 2.

Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovligt forfald to gange efter hinanden fra bestyrelsesmøde, indkaldes suppleanten.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

§ 13

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

På generalforsamlingen forelægges foreningens regnskab for det foregående år med status pr. 31. december i revideret og underskrevet stand til godkendelse tillige med budget for det indeværende år.

Af driftsregnskabet skal særskilt fremgå udgifter og indtægter for større projekter og arrangementer.

Regnskab og budget bekendtgøres for foreningens medlemmer samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

Foreningens driftskonto og kontante kassebeholdning må ikke være større, end den normale drift kræver. De overskydende midler indsættes i sparekasse/bank og kan kun hæves med underskrift af kassereren og formanden i fællesskab.

§ 14

De 2 revisorer skal hvert år i februar måned gennemgå årsregnskabet og påse, at foreningens aktiver er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med revisorernes påtegning og underskrift.

Revisorerne og bestyrelsen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15

Ændringer til vedtægterne/reglementer kan forelægges på enhver generalforsamling (efter reglerne vedrørende forslag, jf. § 7) og vedtages, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Opnås der på denne ekstraordinære generalforsamling 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 16

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indvarslet ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med foranstående stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes beslutning om, hvorledes foreningens aktiver (fast ejendom og løsøre) og passiver (eventuel gæld) skal afvikles.

Simpelt stemmeflertal er her tilstrækkeligt.

 

Disse vedtægter med tilhørende reglementer er revideret og vedtaget

den 6. maj 2001, og træder i kraft den 7. maj 2001.

Tidligere vedtægter er herefter ugyldige.

Revideret af:

 

Kim Petersen, Mogens Grønning, Peter Jensen og Bo Jakobsen