Reglementer

ORDENSREGLEMENT

a. Det er ethvert medlems pligt at sørge for god orden og sømmelig opførsel såvel på bådeplads og bro som ved fester og sammenkomster.

b. Husdyr har ikke adgang til klubhuset og skal føres i snor på pladsen.

 

BROREGLEMENT

a. Bådudvalget godkender fartøjer og bestyrelsen tildeler fartøjer broplads.

b. Broformanden fører tilsyn med de ved broen fortøjede fartøjer.

Ejere af fartøjer har pligt til at holde disse forsvarligt fortøjret og forsynet med fendere.

Tilsidesætter et medlem broformandens henvisninger, kan medlemmet idømmes en afgift til foreningen efter bestyrelsens skøn, og eventuelle mangler bringes i orden for medlemmets regning.

c. Intet fartøj kan sælges med broplads.

d. Sælges et fartøj i perioden 15/4 – 15/11, kan fartøjet forblive ved bropladsen i det resterende tidsrum af perioden, såfremt den tidligere ejer ikke gør krav på bropladsen i dette tidsrum. Der erlægges af den nye ejer et af bestyrelsen fastsat beløb pr. påbegyndt måned til foreningen herfor. Den tidligere ejers betalte broafgift kan refunderes med 75%, hvis fartøjet er solgt mellem den 1. september og 15. april.

e. Et medlem har ret til inden 1/9 at frasige sig broplads for den førstkommende periode (15/4 – 15/11), hvorefter broafgiften bortfalder. Dette kan dog kun ske for den første periode i to på hinanden følgende kalenderår. Bestyrelsen disponerer over bropladsen i denne periode.

f. Indbyrdes bytning af bropladser skal godkendes af bestyrelsen.

g. Intet fartøj kan henligge ved broerne uden gyldig ansvarsforsikring. Dette gælder hele året.

h. Alle fastgørelser på broen, såsom trapper gelænder eller andet, skal, forinden montering foretages, godkendes af broformanden.

 

OPHALING

a. Hvis et fartøj henligger ved broen efter 15/11, kan det ikke påregne vinterplads.

b. Medlemmer der ønsker at hensætte båd på pladsen skal forinden have en plads anvist af pladsformanden.

 

SØSÆTNING

Intet fartøj kan søsættes uden at gyldig ansvarsforsikring er forevist.

 

STRØMREGLEMENT PÅ BROERNE

a. Strøm må kun tilsluttes efter aftale med Broformanden. Broformanden kan til enhver tid fjerne eltilslutningen, hvis den skønnes uforsvarlig eller ved manglende betaling.

b. For at benytte strøm på broen skal der betales en afgift til foreningen sammen med brolejen. Der udstedes en mærkat til de medlemmer der har betalt for strøm.

c. Der må kun benyttes oplader til batterier samt mindre el-værktøjer.

d. Ved stort el-forbrug skal det aftales med Broformanden, der kan kræve at der opstilles en bi-måler for medlemmets regning. Broformanden kan altid forlange bi-måleren aflæst og eventuelt forlange et depositum.

e. Ingen medlemmer kan gøre krav på et el-stik, da der ikke er stik nok til alle.

f. Da der kan forekomme el-svigt på broen kan foreningen ikke gøres ansvarlig for el-pumper eller andet elektrisk udstyr der er tilsluttet et elstik.

g. Alle el-stik og ledninger på broen skal have jordforbindelse.

 

PLADSREGLEMENT

a. Ved reparation eller rengøring af fartøjer skal fartøjsejeren fjerne affald og ubrugelige ting, der anbringes på et af pladsformanden anvist sted.

b. Afstivninger, bukke, klodser og vintertage skal mærkes med fartøjets navn og henstilles efter pladsformandens anvisning.

c. Foreningens grej og materiel skal behandles med omhu og efter brug henstilles på de dertil bestemte pladser. Brug af foreningens grej og materialer sker på eget ansvar.

d. Rundholter skal snarest efter afrigning ophænges på det af pladsformanden anviste sted.

e. Det påhviler fartøjsejerne, når fartøjet skal på land, at have forsvarlige afstivninger. Disse kan kræves ændret efter pladsformandens anvisning.

f. Bestyrelsen kan, for medlemmets regning, lade foretage manglende rengøring, oprydning og afstivninger.

g. Tørslibning er ikke tilladt på søndage.

h. Under almindelige forhold må der ikke i tiden 1/6 til 30/9 henstå fartøjer på pladsen. Bestyrelsen kan, når der foreligger skriftlig ansøgning herom, dispensere fra denne bestemmelse. Medlemmer der ønsker at hensætte båd på pladsen skal forinden have en plads anvist af pladsformanden.

i. Hvert medlem har pligt til, hvis det forlanges, uden vederlag at udføre to gange fire timers pligtarbejde årligt for foreningen. Indkaldelse til pligtarbejde skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Medlemmer, der er forhindret i at give møde, må melde afbud inden 3 dage efter modtagelsen af indkaldelsen, men kan herefter indkaldes på ny. For udeblivelse uden grund opkræves en afgift, hvis størrelse hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemmer, hvis alder er over 65 år, kan indkaldes til lettere pligtarbejde.

j. Parkering er forbudt udenfor parkeringsarealerne. Af- og pålæsning er dog tilladt.

 

HUSREGLEMENT

a. I det omfang pladshensyn gør det muligt, kan aktive medlemmer, efter forudgående tilladelse fra bestyrelsen, få lov til at opstille hus og/eller redskabskasse på bådpladsen. Hus og/eller redskabskasse skal være færdigbygget på den anviste grund, senest et år efter at tilladelsen er givet.

b. Før der kan opstilles et hus/redskabskasse skal der afleveres en skitse til bestyrelsen, med husets/redskabskassens grund- og højdemål.

c. Salg af huse skal forelægges bestyrelsen.

d. Et hus må højest være 3 x 4 meter og 2,5 meter i højden. Huse der er medtaget fra klubbens tidligere plads er undtaget fra denne regel. Afstanden mellem husene skal være mindst 2,5 meter. Der må ikke foretages nogen ændringer i husene, uden bestyrelsens godkendelse.

e. Intet medlem må have mere end ét hus på pladsen.

f. Intet medlem kan have hus/redskabskasse på pladsen uden at have båd med betalt broleje til klubben. Såfremt medlemmet har haft huset/redskabskasse mere end 5 år og herefter sælger sin båd, kan medlemmet beholde huset ved at betale halv broleje af de store pladser.

g. Bestyrelsen kan pålægge en ejer vedligeholdelse af huset/redskabskassen, for ejerens egen regning. Bestyrelsen kan foretage vedligeholdelse af hus/redskabskasse, for ejerens regning.

 

STRØMREGLEMENT FOR PLADSEN

a. Alle faste elinstallationer på pladsen/i husene skal overholde gældende love og regler for elinstallationer. Foreningen kan kræve adgang til elinstallationer i husene, samt kræve elinstallationer ændret eller fjernet.

b. Foreningen opsætter alle bimålere til husene. Medlemmet betaler en afgift til klubben for opsætning af bimåler. Foreningen aflæser bimålerne en gang om året. Foreningen kan altid kræve adgang til bimålere. Ved ekstra højt elforbrug kan bestyrelsen forlange et depositum .

 

Disse reglementer er revideret og vedtaget den 6. maj 2001, og træder i kraft den 7. maj 2001.

 

Revideret af:

Kim Petersen, Mogens Grønning, Peter Jensen og Bo Jakobsen